Financieel verslag 2019

Verslag van de kascontrolecommissie
van Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo
bestaande uit de heren R. v.d. Berg en G. Zomer
op 4 maart 2020

Beatrixplantsoen 9 te Aalten

De kascontrolecommissie heeft op 4 maart 2020 de boekhouding over 2019 van de Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo gecontroleerd.

De boekhouding is gevoerd met behulp van het programma Excel, waarin de inkomsten en uitgaven genummerd zijn weergegeven.

De penningmeester streeft er naar geen contant geld te beheren. Dat lukt niet geheel, omdat deel van de attenties voor de chauffeurs in contanten worden gegeven. Verder zijn alle handelingen via de bank uitgevoerd.

De begin- en eindsaldi van de boekhouding kwamen overeen met de opgave van de saldi van de betaalrekening en de spaarrekening van de bank.

De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.

De commissie adviseert de Algemene ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen over het beleid in 2019.

                   R.v.d. Berg                                                                                           G. Zomer

Comments are closed.