Financieel verslag 2020

                                        Verschil inkomsten – uitgaven  2020    € 2.139,32

Verslag van de kascontrolecommissie
van Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo
bestaande uit de heren G. Zomer en W. Hoitink
op 17 juni 2021

Beatrixplantsoen 9 te Aalten.

De kascontrolecommissie heeft op 17 juni 2021 de boekhouding over 2020 van de Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo gecontroleerd.

De boekhouding is gevoerd met behulp van het programma Excel, waarin de inkomsten en uitgaven genummerd zijn weergegeven.

De penningmeester streeft ernaar geen contant geld te beheren. Dat lukt niet geheel omdat soms attenties voor chauffeurs in contanten worden gegeven. Verder zijn alle handelingen via de bank uitgevoerd.

De begin- en eindsaldi van de boekhouding kwamen overeen met de opgave van de saldi van de betaalrekening en de spaarrekening van de bank.

De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.

De commissie adviseert de algemene ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen over het beleid in 2020.

                   G. Zomer                                                                                         W. Hoitink

Comments are closed.