Notulen 2020

Verslag jaarvergadering BBV191 op 9 april 2019.

Plaats: Parochiehuis Zieuwent

Tijd:     20.00 uur

Aanwezig: 34 chauffeurs, 5 afmeldingen. Speciale gast: A.van Leussen. Coördinator Arriva.

 • Opening: Dirk opent de vergadering met een speciaal welkom voor de nieuwe chauffeurs en Alfred van Leussen. We hebben een goed 2018 gehad. Wel hadden we een dieptepunt met het overlijden van Joost Rouwhorst. Hij wordt in stilte herdacht. Bij de Aaltense bus is er nog steeds een gebrek aan chauffeurs. Voor 2019 ziet het er wat rooskleuriger uit. In  2018 werd het betalen met contant geld afgeschaft. De bekeuringen bleven in 2018 beperkt tot één geval.
 • Notulen 2017: geen op- of aanmerkingen.
 • Verslag secretaris: geen op- of aanmerkingen.
 • Financieel verslag: Via power point geeft de penningmeester een financieel overzicht. Aansluitend geeft de heer W. Drenth, namens de kascommissie, tekst en uitleg. De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd. In de bus kan niet meer met contant geld worden betaald. Wel wil de kascommissie vermeld hebben dat er nog wel met contant geld gewerkt wordt, bijv. voor de attenties voor de chauffeurs.
 • Benoeming nieuwe kascommissie: de nieuwe kascommissie bestaat uit de heren R.v.d. Berg en G. Zomer. Reserve is de heer W. Hoitink.
 • Bestuursmutaties + rooster van aftreden: volgens het rooster zijn G. Bussink en B. Berendsen aftredend, maar herkiesbaar. Vervangende kandidaten hebben zich niet gemeld, zodat zij beiden voor 3 jaar worden herbenoemd.
 • Presentatie nieuwe website: de vereniging heeft een nieuwe website, ontworpen door de penningmeester. Gerrit vraagt de chauffeurs om meer op de website te kijken. Alle informatie, zoals omleidingen, declaratie, ed. wordt hierop vermeld. Vanuit de vergadering komen vragen en opmerkingen voor aanvullingen ed.
 • Wetenswaardigheden:
 • Het komt nogal eens voor dat de lijnbalk is ontregeld. Na een berichtje aan Dirk, zal dit hersteld worden.
 • De Aaltense bus heeft meer passagiers. Dat komt doordat ze een dienst meer hebben.
 • Het gebruik van het pinapparaat vergt veel tijd en weigert soms dienst.
 • Er wordt een overzicht van  boetes voor snelheidsovertredingen en andere overtredingen (bijv. door rood rijden en bumperkleven)  De tarieven zijn zeer hoog.
 • Er zijn klachten over het niet kunnen halen van de aankomsttijden. De coördinatoren gaan onderzoeken of er ergens in de route tijd is te behalen.
 • De lijn Bocholt-Aalten wordt waarschijnlijk in het najaar weer opgestart. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden.
 • De feestavond zal waarschijnlijk in oktober gehouden worden. Voorstel is om het dit jaar bij Erve Kots te houden.
 • Er zijn 11 aanmeldingen voor de provinciale buurtbusdag op 18 mei.
 • Toelichting nieuwe cursus: Alfred geeft aan dat er een cursus in de maak is die de buurtbuschauffeurs bijspijkeren over nieuwe verkeersregels e.d. Eind 2019 is dit waarschijnlijk aan de orde. Over schades van bijv. spiegels, waarbij de tegenpartij niet is te achterhalen, altijd binnen 24 uur melding maken bij de coördinator, zodat een Europees schadeformulier ingevuld kan worden. Ook geeft hij aan dat er nog dit jaar 2400 bussen en 170 buurtbussen voorzien gaan worden van G4 antennes. De communicatie moet dan beter en vlugger verlopen. Verder geeft Alfred aan dat tankpassen in de bus moeten liggen en dat er ook nooit te vroeg vertrokken mag worden.
 • Rondvraag:
 • Helmink vraagt hoe te handelen bij een passagier met een E-ticket? Altijd de datum controleren.
 • Harbers: reizigers attenderen op het omslagpunt wanneer kaartje goedkoper wordt dan de OV-kaart.
 • Pelle: Wat te doen met de onderlinge communicatie, nu er een site en een WhatsApp groep komt? We blijven per E-mail communiceren en de WhatsApp gebruiken voor korte berichten.
 • M. Beke bedankt het bestuur voor alle inspanningen die ze moeten doen.
 • Sluiting: Dirk bedankt allen voor hun aanwezigheid en inzet en wenst hen wel thuis.

Comments are closed.