Jaarverslag 2020

Beste collega’s van de buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo

Ondanks de versoepelingen zijn we nog genoodzaakt de jaarvergadering op deze manier te houden.
Iedereen van harte welkom, vooral ook de nieuwe chauffeurs.
Wie had een jaar geleden gedacht dat we zolang beperkingen opgelegd zouden krijgen. Dit betekent ook dat er weinig spannende dingen konden gebeuren.
Wat we zelf wisten of via de Provincie Gelderland en Arriva aangereikt kregen, daarvan hebben we jullie steeds op de hoogte gehouden. Het was saai omdat we steeds moesten vertellen dat we niet corona-proof waren.
In de loop der tijd zijn verschillende schermen en filters in de bus geplaatst en door het TNO en RWD getest, maar werden steeds afgekeurd.
Slotconclusie voor 2020 was, dat de buurtbussen na 15 maart tot einde jaar in de remise bleven staan. Ook andere bijeenkomsten en vergaderingen konden geen fysieke doorgang vinden.

Voor het nieuwe jaar hopen we op meer vrijheid. Na een jaar min één week konden we maandag 8 maart 2021 weer de weg op. Voor veel chauffeurs een verademing, terwijl anderen nog even in de wacht wilden blijven om de vaccinatie af te wachten. Ondanks alle versoepelingen blijven de mondkapjes in het openbaar vervoer nog gehandhaafd, ook de ventilator en het kuchscherm in de bus moeten nog blijven. Bij een volgende versoepeling hopen we dat deze maatregelen definitief tot het verleden behoren.

Vanaf 18 augustus zal de busdienst Bocholt – Aalten v.v. definitief van start gaan.
De taak van de gemeente Aalten hierin is dat de banken voor het stationsgebouw iets verder tegen het gebouw geplaatst moeten worden zodat ook de grote bussen gemakkelijker om het roestige ei kunnen rijden. De bestaande bushalte aan het begin van de Stationsstraat zal met 10 meter verlengd worden. In principe zouden dan alle bussen hier kunnen halteren. Aanvankelijk zou Bocholt ook met een kleine bus gaan rijden, maar dat zal nu toch weer een grote stugge bus worden.
Voor het stationsgebouw zal een stop/wacht verbod voor auto’s gaan gelden zodat wij niet telkens als verkeersregelaar of politieagent hoeven optreden.
De rest van deze busdienst zal worden gefaciliteerd door Arriva en de stad Bocholt.

Per 1 juli is het onderhoudscontract van de buurtbussen met garage Wensink ontbonden. Vanaf die datum zal onderhoud en reparatie in de eigen garage van Arriva in Doetinchem plaatsvinden. Het vervangen van de bussen voor onderhoud of reparatie wordt door eigen personeel van Arriva geregeld. Kleine reparaties kunnen als voorheen bij Wikkerink in Aalten gedaan worden.
Werkbaan Oost in Lichtenvoorde houdt op te bestaan, de gebouwen en het terrein is in handen van Atag. Onze bus mag hier voorlopig nog geparkeerd blijven.

Het bestuur gaat bekijken of we in het najaar weer een gezellige avond kunnen organiseren.

Dirk ter Maat, voorzitter

Agenda 2021

Agenda voor de jaarvergadering

 • Notulen jaarvergadering 2019 (toegevoegd)
 • Financieel overzicht penningmeester met aansluitend verslag kascontrôle
 • Benoeming nieuwe leden kascontrôle commissie
 • Bestuursmutatie + rooster van aftreden. Aftredend, maar herkiesbaar is secretaris
  W. Waalder. Mocht er interesse in deze functie zijn , dan kan dit tot aan het begin van de jaarvergadering kenbaar gemaakt worden bij het bestuur.
 • Wetenswaardigheden:
  • Tijdens de corona-periode worden in de buurtbussen een nieuwe betaaltafel en nieuwe apparatuur ingebouwd.
  • Eventuele feestavond
  • Ingekomen brief over route.
 • Sluiting

Notulen 2020

Verslag jaarvergadering BBV191 op 9 april 2019.

Plaats: Parochiehuis Zieuwent

Tijd:     20.00 uur

Aanwezig: 34 chauffeurs, 5 afmeldingen. Speciale gast: A.van Leussen. Coördinator Arriva.

 • Opening: Dirk opent de vergadering met een speciaal welkom voor de nieuwe chauffeurs en Alfred van Leussen. We hebben een goed 2018 gehad. Wel hadden we een dieptepunt met het overlijden van Joost Rouwhorst. Hij wordt in stilte herdacht. Bij de Aaltense bus is er nog steeds een gebrek aan chauffeurs. Voor 2019 ziet het er wat rooskleuriger uit. In  2018 werd het betalen met contant geld afgeschaft. De bekeuringen bleven in 2018 beperkt tot één geval.
 • Notulen 2017: geen op- of aanmerkingen.
 • Verslag secretaris: geen op- of aanmerkingen.
 • Financieel verslag: Via power point geeft de penningmeester een financieel overzicht. Aansluitend geeft de heer W. Drenth, namens de kascommissie, tekst en uitleg. De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd. In de bus kan niet meer met contant geld worden betaald. Wel wil de kascommissie vermeld hebben dat er nog wel met contant geld gewerkt wordt, bijv. voor de attenties voor de chauffeurs.
 • Benoeming nieuwe kascommissie: de nieuwe kascommissie bestaat uit de heren R.v.d. Berg en G. Zomer. Reserve is de heer W. Hoitink.
 • Bestuursmutaties + rooster van aftreden: volgens het rooster zijn G. Bussink en B. Berendsen aftredend, maar herkiesbaar. Vervangende kandidaten hebben zich niet gemeld, zodat zij beiden voor 3 jaar worden herbenoemd.
 • Presentatie nieuwe website: de vereniging heeft een nieuwe website, ontworpen door de penningmeester. Gerrit vraagt de chauffeurs om meer op de website te kijken. Alle informatie, zoals omleidingen, declaratie, ed. wordt hierop vermeld. Vanuit de vergadering komen vragen en opmerkingen voor aanvullingen ed.
 • Wetenswaardigheden:
 • Het komt nogal eens voor dat de lijnbalk is ontregeld. Na een berichtje aan Dirk, zal dit hersteld worden.
 • De Aaltense bus heeft meer passagiers. Dat komt doordat ze een dienst meer hebben.
 • Het gebruik van het pinapparaat vergt veel tijd en weigert soms dienst.
 • Er wordt een overzicht van  boetes voor snelheidsovertredingen en andere overtredingen (bijv. door rood rijden en bumperkleven)  De tarieven zijn zeer hoog.
 • Er zijn klachten over het niet kunnen halen van de aankomsttijden. De coördinatoren gaan onderzoeken of er ergens in de route tijd is te behalen.
 • De lijn Bocholt-Aalten wordt waarschijnlijk in het najaar weer opgestart. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden.
 • De feestavond zal waarschijnlijk in oktober gehouden worden. Voorstel is om het dit jaar bij Erve Kots te houden.
 • Er zijn 11 aanmeldingen voor de provinciale buurtbusdag op 18 mei.
 • Toelichting nieuwe cursus: Alfred geeft aan dat er een cursus in de maak is die de buurtbuschauffeurs bijspijkeren over nieuwe verkeersregels e.d. Eind 2019 is dit waarschijnlijk aan de orde. Over schades van bijv. spiegels, waarbij de tegenpartij niet is te achterhalen, altijd binnen 24 uur melding maken bij de coördinator, zodat een Europees schadeformulier ingevuld kan worden. Ook geeft hij aan dat er nog dit jaar 2400 bussen en 170 buurtbussen voorzien gaan worden van G4 antennes. De communicatie moet dan beter en vlugger verlopen. Verder geeft Alfred aan dat tankpassen in de bus moeten liggen en dat er ook nooit te vroeg vertrokken mag worden.
 • Rondvraag:
 • Helmink vraagt hoe te handelen bij een passagier met een E-ticket? Altijd de datum controleren.
 • Harbers: reizigers attenderen op het omslagpunt wanneer kaartje goedkoper wordt dan de OV-kaart.
 • Pelle: Wat te doen met de onderlinge communicatie, nu er een site en een WhatsApp groep komt? We blijven per E-mail communiceren en de WhatsApp gebruiken voor korte berichten.
 • M. Beke bedankt het bestuur voor alle inspanningen die ze moeten doen.
 • Sluiting: Dirk bedankt allen voor hun aanwezigheid en inzet en wenst hen wel thuis.

Financieel verslag 2020

                                        Verschil inkomsten – uitgaven  2020    € 2.139,32

Verslag van de kascontrolecommissie
van Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo
bestaande uit de heren G. Zomer en W. Hoitink
op 17 juni 2021

Beatrixplantsoen 9 te Aalten.

De kascontrolecommissie heeft op 17 juni 2021 de boekhouding over 2020 van de Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo gecontroleerd.

De boekhouding is gevoerd met behulp van het programma Excel, waarin de inkomsten en uitgaven genummerd zijn weergegeven.

De penningmeester streeft ernaar geen contant geld te beheren. Dat lukt niet geheel omdat soms attenties voor chauffeurs in contanten worden gegeven. Verder zijn alle handelingen via de bank uitgevoerd.

De begin- en eindsaldi van de boekhouding kwamen overeen met de opgave van de saldi van de betaalrekening en de spaarrekening van de bank.

De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.

De commissie adviseert de algemene ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen over het beleid in 2020.

                   G. Zomer                                                                                         W. Hoitink