Agenda

Agenda voor de jaarvergadering

 • Notulen jaarvergadering 2019 (toegevoegd)
 • Financieel overzicht penningmeester met aansluitend verslag kascontrôle
 • Benoeming nieuwe leden kascontrôle commissie
 • Bestuursmutatie + rooster van aftreden. Aftredend, maar herkiesbaar is secretaris
  W. Waalder. Mocht er interesse in deze functie zijn , dan kan dit tot aan het begin van de jaarvergadering kenbaar gemaakt worden bij het bestuur.
 • Wetenswaardigheden:
  • Tijdens de corona-periode worden in de buurtbussen een nieuwe betaaltafel en nieuwe apparatuur ingebouwd.
  • Eventuele feestavond
  • Ingekomen brief over route.
 • Sluiting

Notulen 2019

Verslag jaarvergadering BBV191 op 9 april 2019.

Plaats: Parochiehuis Zieuwent

Tijd:     20.00 uur

Aanwezig: 34 chauffeurs, 5 afmeldingen. Speciale gast: A.van Leussen. Coördinator Arriva.

 • Opening: Dirk opent de vergadering met een speciaal welkom voor de nieuwe chauffeurs en Alfred van Leussen. We hebben een goed 2018 gehad. Wel hadden we een dieptepunt met het overlijden van Joost Rouwhorst. Hij wordt in stilte herdacht. Bij de Aaltense bus is er nog steeds een gebrek aan chauffeurs. Voor 2019 ziet het er wat rooskleuriger uit. In  2018 werd het betalen met contant geld afgeschaft. De bekeuringen bleven in 2018 beperkt tot één geval.
 • Notulen 2017: geen op- of aanmerkingen.
 • Verslag secretaris: geen op- of aanmerkingen.
 • Financieel verslag: Via power point geeft de penningmeester een financieel overzicht. Aansluitend geeft de heer W. Drenth, namens de kascommissie, tekst en uitleg. De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd. In de bus kan niet meer met contant geld worden betaald. Wel wil de kascommissie vermeld hebben dat er nog wel met contant geld gewerkt wordt, bijv. voor de attenties voor de chauffeurs.
 • Benoeming nieuwe kascommissie: de nieuwe kascommissie bestaat uit de heren R.v.d. Berg en G. Zomer. Reserve is de heer W. Hoitink.
 • Bestuursmutaties + rooster van aftreden: volgens het rooster zijn G. Bussink en B. Berendsen aftredend, maar herkiesbaar. Vervangende kandidaten hebben zich niet gemeld, zodat zij beiden voor 3 jaar worden herbenoemd.
 • Presentatie nieuwe website: de vereniging heeft een nieuwe website, ontworpen door de penningmeester. Gerrit vraagt de chauffeurs om meer op de website te kijken. Alle informatie, zoals omleidingen, declaratie, ed. wordt hierop vermeld. Vanuit de vergadering komen vragen en opmerkingen voor aanvullingen ed.
 • Wetenswaardigheden:
 • Het komt nogal eens voor dat de lijnbalk is ontregeld. Na een berichtje aan Dirk, zal dit hersteld worden.
 • De Aaltense bus heeft meer passagiers. Dat komt doordat ze een dienst meer hebben.
 • Het gebruik van het pinapparaat vergt veel tijd en weigert soms dienst.
 • Er wordt een overzicht van  boetes voor snelheidsovertredingen en andere overtredingen (bijv. door rood rijden en bumperkleven)  De tarieven zijn zeer hoog.
 • Er zijn klachten over het niet kunnen halen van de aankomsttijden. De coördinatoren gaan onderzoeken of er ergens in de route tijd is te behalen.
 • De lijn Bocholt-Aalten wordt waarschijnlijk in het najaar weer opgestart. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden.
 • De feestavond zal waarschijnlijk in oktober gehouden worden. Voorstel is om het dit jaar bij Erve Kots te houden.
 • Er zijn 11 aanmeldingen voor de provinciale buurtbusdag op 18 mei.
 • Toelichting nieuwe cursus: Alfred geeft aan dat er een cursus in de maak is die de buurtbuschauffeurs bijspijkeren over nieuwe verkeersregels e.d. Eind 2019 is dit waarschijnlijk aan de orde. Over schades van bijv. spiegels, waarbij de tegenpartij niet is te achterhalen, altijd binnen 24 uur melding maken bij de coördinator, zodat een Europees schadeformulier ingevuld kan worden. Ook geeft hij aan dat er nog dit jaar 2400 bussen en 170 buurtbussen voorzien gaan worden van G4 antennes. De communicatie moet dan beter en vlugger verlopen. Verder geeft Alfred aan dat tankpassen in de bus moeten liggen en dat er ook nooit te vroeg vertrokken mag worden.
 • Rondvraag:
 • Helmink vraagt hoe te handelen bij een passagier met een E-ticket? Altijd de datum controleren.
 • Harbers: reizigers attenderen op het omslagpunt wanneer kaartje goedkoper wordt dan de OV-kaart.
 • Pelle: Wat te doen met de onderlinge communicatie, nu er een site en een WhatsApp groep komt? We blijven per E-mail communiceren en de WhatsApp gebruiken voor korte berichten.
 • M. Beke bedankt het bestuur voor alle inspanningen die ze moeten doen.
 • Sluiting: Dirk bedankt allen voor hun aanwezigheid en inzet en wenst hen wel thuis.

Financieel verslag 2019

Verslag van de kascontrolecommissie
van Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo
bestaande uit de heren R. v.d. Berg en G. Zomer
op 4 maart 2020

Beatrixplantsoen 9 te Aalten

De kascontrolecommissie heeft op 4 maart 2020 de boekhouding over 2019 van de Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo gecontroleerd.

De boekhouding is gevoerd met behulp van het programma Excel, waarin de inkomsten en uitgaven genummerd zijn weergegeven.

De penningmeester streeft er naar geen contant geld te beheren. Dat lukt niet geheel, omdat deel van de attenties voor de chauffeurs in contanten worden gegeven. Verder zijn alle handelingen via de bank uitgevoerd.

De begin- en eindsaldi van de boekhouding kwamen overeen met de opgave van de saldi van de betaalrekening en de spaarrekening van de bank.

De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.

De commissie adviseert de Algemene ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen over het beleid in 2019.

                   R.v.d. Berg                                                                                           G. Zomer

Jaarverslag

Inleiding

Beste collega buurtbus vrijwilligers, van harte welkom bij deze online ledenvergadering van onze Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo. Voor de meesten van ons zal het vreemd zijn op deze manier te vergaderen, voor mij in ieder geval wel. Om de termijn niet te laten verstrijken is het noodzakelijk om voor 30 september de ledenvergadering te houden. De agenda voor deze vergadering hebben jullie allemaal ontvangen. We gaan de vergadering in grote lijnen afwerken zoals we gewoonlijk ook doen, vragen kunnen jullie online stellen en ook is er een ingekomen stuk.

Het jaar 2019 kende voor ons behalve de  routewijziging eigenlijk geen bijzonderheden. In 2019 kwamen een aantal nieuwe chauffeurs onze gelederen versterken, voor de Aaltense bus: Peter Molhoek en Hermien Wevers, voor de Lichtenvoorde bus: Gerrit Lindenschot en Ab Twigt, in januari 2020 ook nog Hans Rave voor Aalten.

We hadden gelukkig weinig omleidingen in 2019

In de lijn der verwachting is het aantal passagiers wat teruggelopen in 2019 naar ca. 24.000

Gerrit Bussink heeft een flinke update uitgevoerd op onze buurtbus-site zodat deze gebruiksvriendelijker is geworden. Ook is er een groeps-app in gebruik genomen om elkaar te waarschuwen voor onverwachte problemen die er toe doen op een bepaald moment. Helaas is gebleken dat er ook gecommuniceerd werd over dingen die absoluut niet relevant waren.

In november is in 2 sessies een opfriscursus gehouden over de verkeersregels om ons weer even bij de les te houden.

Dan is op 11 december 2019 de nieuwe dienstregeling 2020 voor het openbaarvervoer ingegaan. Voor onze route had dit een ingrijpende wijziging tot gevolg. Al enkele jaren is er serieus gekeken op wat voor manier er voldoende tijdwinst behaald kon worden om binnen de geldende normen van het WVR de route Aalten-Ruurlo v.v. af te leggen. Dat in de chauffeursgroep de meningen hierover verdeeld waren is onderling uitvoerig besproken.

De huidige route is in samenwerking met de dienstleiding van Arriva, de Provincie Gelderland en de betrokken gemeenten tot stand gekomen.

Voor een aantal van onze vaste passagiers had dit tot gevolg om een alternatieve reisroute te kiezen. Uiteindelijk kon iedereen op plaats van bestemming komen, op een enkele uitzondering na zijn hier geen klachten over binnen gekomen. In de meeste gevallen vonden de passagiers het jammer, maar werd er begrip getoond wanneer de juiste motivatie werd verteld.

Er is een ingekomen stuk van Ruud ter Wee en Nico v.d. Meij om te heroverwegen de oude route met station Lievelde weer in gebruik te nemen. Als bestuur kunnen we hier kort over zijn: neen! De korte ervaring van de meeste chauffeurs is: heerlijk wat een rust, geen gejakker. Trouwens vergis je niet, die extra minuten die we hebben gekregen zijn ook zomaar weer verloren bij een beetje vertraging.

We kunnen waarderen dat Ruud en Nico het beste willen voor de passagiers en er bijna een pleidooi voor houden. Wij denken aan het welzijn van onze chauffeurs ook die hier anders over denken en daar is het bestuur ook verantwoordelijk en weegt voor ons zwaarder.

Tot zover 2019

In 2020 deed CORONA haar intrede met alle gevolgen.

Op dit moment zijn de bussen nog niet coronaproof, zodra dit het geval is en er voldoende chauffeurs beschikbaar zijn, zal worden bekeken of per 1 september de dienstregeling hervat kan worden. De bussen moeten absoluut aan de regels van het RIVM voldoen, anders wordt er niet gereden. Hierover horen jullie binnenkort meer.

Moeten jullie nog beslissen om weer te gaan rijden per 1 sept, dan  graag even melden aan Willie Waalder. We weten dat er chauffeurs zijn die bijna niet kunnen wachten, maar draag hierbij wel je eigen verantwoording. We behoren bijna allemaal tot de risicogroep betreft het coronavirus.

Het zal ook duidelijk zijn wanneer we maar over 25 – 30 van de 42 chauffeurs kunnen beschikken, dat we dan geen volledige dienstregeling kunnen instandhouden.

Voordat we weer gaan rijden komen er nieuwe betaaltafels in de bussen. De oude pinapparatuur verdwijnt en er komt een nieuw apparaat die gekoppeld is aan een printer die het vervoersbewijs uitprint. We zullen hier vast nog instructie over krijgen.

Als de omstandigheden het toelaten willen we onze jaarlijkse gezellige avond houden op woensdag 21 oktober bij de Twee Bruggen

Voor zover het nog moet en kan, wensen we jullie een fijne vakantie en gezond weer terug!